“دارای ۴۳ ثبت اختراع و طرح صنعتی در انشعاب آب و فاضلاب”

نوآوری های طلایه

talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind1220
t.me.tic-ind20