بررسی برنامه ی پایش درمورد لوح و تندیس های فروشی و هویت سازی جعلی

بررسی برنامه ی پایش درمورد لوح و تندیس های فروشی و هویت سازی جعلی:
در برنامه ی روز یکشنبه مورخ دهم تیرماه ۱۳۹۵ در قسمتی از برنامه پایش که به منظور پیگیری و بررسی همایش و جشنواره های نامعتبر تهیه گردیده بود آقای مهندس رحمانی ریاست هیئت مدیره طلایه به عنوان کارآفرین ملی در این مصاحبه شرکت نمودند که می توانید بخشی از برنامه مذکور و صحبت های تبادل شده را در زیر ملاحظه بفرمائید.

شایان ذکر است آقای مهندس رحمانی در سال ۹۲ نیز از جمله مهمانان این برنامه بودند که شرح این خبر را نیز می توانید در لینک زیر ملاحظه بفرمائید.
معرفی طلایه به عنوان کارآفرین ملی در رسانه ملی