کارگاه آموزشی نصب انشعابات آب - کرمانشاه | طلایه , طلائیه

موضوع کارگاه: نصب انشعابات آب

تاریخ کارگاه: ۹۳/۰۶/۰۱

با حضور: مدیرمشترکین و پیمانکاران نصب