کارگاه آموزشی نظارت بر نصب انشعابات - خراسان رضوی | طلایه , طلائیه

موضوع کارگاه: نظارت بر نصب انشعابات آب

تاریخ کارگاه: ۹۳/۰۳/۲۹

با حضور: مدیرمشترکین و پیمانکاران نصب