گالری عکس

بازدیدها

بازدید معاون محترم رئیس جمهور از طلایه

دی 1400

بازدید معاون محترم رئیس جمهور از طلایه​

دی 1400

بازدید معاون محترم رئیس جمهور از طلایه​

دی 1400

بازدید معاون محترم رئیس جمهور از طلایه​

دی 1400

نمایشگاه‌ها

بازدید وزیر نیرو از غرفه طلایه

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران - آبان92

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

مشهد - تیرماه 1393

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

دی 1400

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

دی 1400

جشن‌ها

جشن پایان سال طلایه

اسفند 92

جشن بازنشستگی و تازه مزدوجین

مرداد 1401

جشن بازنشستگی و تازه مزدوجین​

دی 1400

جشن بازنشستگی و تازه مزدوجین​

دی 1400

دوره‌های آموزشی

کارگاه آموزشی توجیهی

نصب انشعابات آب- 21 خرداد 1393

کارگاه آموزشی توجیهی​

نصب انشعابات آب- 21 خرداد 1393

کارگاه آموزشی توجیهی​

نصب انشعابات آب- 21 خرداد 1393

کارگاه آموزشی توجیهی​

نصب انشعابات آب- 21 خرداد 1393