سهماب

سامانه هوشمند مدیریت آب

سهماب (سامانه هوشمند مدیریت آب) بستری فناورانه است که در پیاده سازی شبکه آبرسانی هوشمند و نیز طرح ” تفکیک کنتور آب اشتراکی” مجتمع های مسکونی و تجاری ، با جمع آوری داده ها از کنتورهای آب هریک از واحدها و تحلیل آنها به کمک علم داده کاوی، ضمن تعیین دقیق میزان مصرف هر واحد اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و یا هر ایستگاه دیگر مصرف آب، با شفاف سازی میزان مصرف و از بین بردن زمینه هرگونه اختلاف، تشخیص و اعلام نشتی و ترکیدگی در داخل واحدها و نیز تاسیسات ساختمان ها امکان مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب را در کاربری های مختلف اعم از خانگی ، تجاری، صنعتی، فضای سبز و … فراهم می سازد.